Projekty – 1. ročník

1. místo

Název projektu: KONFRONTACE
Škola: AGEL Střední zdravotnická škola s. r. o., Ostrava – Koblov
Ročník: 2. LY

Anotace:
Projekt KONFRONTACE se zabývá procesem poznávání moderních dějin ze strany studentů střední odborné školy. S poznatky, které studenti získali, pak konfrontovali náhodné pamětníky.

Projekt: Konfrontace

Hodnocení poroty:
Podle názoru poroty pracoval vítězný projekt efektivně se zadáním a spojil školní znalosti s vlastním názorem studentů. Jako nejdůležitější v rámci tohoto projektu vnímáme proces, který projektu dominuje, a věříme, že se stane inspirací do příštích ročníků pro další skupiny. Oceňujeme práci studentů s vlastním názorem a zachycení jeho změny vlivem zkušenosti získané z rozhovoru. Je v něm patrná práce s expozicí Muzea komunismu, která se stala rámcem celého jejich projektu. Porota oceňuje také práci s vizuálním materiálem a věří, že se nashromážděný materiál povede převést v atraktivní výstavní celek podle představy studentů. Gratulujeme!

2. místo

Název projektu: SÍLA MOCI V KONTRASTECH
Škola: První české gymnázium v Karlových Varech
Ročník: 3.

Anotace:
Moc má několik podob a my nejsme schopni říct, zda-li je dobrá nebo špatná. Záleží na tom, jak se s ní naloží. Zajímavé je, že každý z nás by eventuálně mohl mít zmiňovanou moc. Většinu z nás by změnila k nepoznání, jak se v historii poměrně často stávalo, ale je naopak obdivuhodné, když se charakter dotyčného zachová a různým podobám moci nepodlehne. Pohled na ni není černobílý. Podle našeho názoru je tomu právě naopak. Pohled na moc může být hodně barevný. Kdo má pravdu a kdo ne, se jen těžko dá na první pohled odhadnout. Pravda je mnohobarevné spektrum složené z poznaného i nepoznaného.
Samotný výběr koncepce ukázal, jak se naše pohledy na věc různí, a jak je těžké dojít ke shodě. Nakonec se nám podařilo vybrat osm různě „barevných“ protikladů, na kterých jsme se snažili ukázat osm různých pohledů na moc – našich pohledů, jak to vidíme my. SÍLA MOCI SLOVA – MOCI ČINU, SÍLA MOCI STRACHU – MOCI LÁSKY, SÍLA MOCI LIDÍ – MOCI LIDU, SÍLA MOCI ODMĚNY – MOCI SRACHU. Zvolili jsme taková slova, která lez chápat jak pozitivně, tak negativně. Jejich vnímání může a nemusí mít nutně ideologický kontext. Právě kontrast umožnil propojení různých pohledů naší velice různorodé pracovní skupiny. Dal nám možnost uvědomit si, že právě protiklady jsou realitou našeho každodenního života, existence. My se s nimi musíme vyrovnávat proti vzájemně existenci, a to není vůbec jednoduché. Tato různost ale neopak může být impulzem k znejistění a k přemýšlení odlišnými úhly pohledu, které v konečném důsledku mohou být přínosem. Alespoň pro nás určitě byly. Nechtěli jsme dávat jednoznačné odpovědi.
Jako hlavním prostředkem pro realizaci naší koncepce jsme zvolili obraz (ve formě fotografie nebo autorské kresby Daryi Bondarevy) propojený krátkými texty (jedná se většinou o texty jednotlivých členů týmů, v menší míře pak citací myšlenek jiných autorů, popřípadě pramenů). Proč obraz? Obraz je podle nás jedinečným prostředkem k okamžitému vyvolání emocí, umí bezprostředně zaujmout, podpořit fantazii, vyvolat otázky, motivovat k jednání. A především otevírá otázky, ale nedává jednoznačné odpovědi. Zároveň je zde i nebezpečí posunutí původního významu, který autor obrazu zamýšlel, stejně tak i okolností, za kterých obraz vznikal. Toho jsme si také vědomi. Obraz a jeho kontext má moc. Moc motivovat, manipulovat, inspirovat. Tak to vidíme my.

Projekt: Síla moci v kontrastech

Hodnocení poroty:
Porota pozitivně hodnotí snahu studentů podívat se na dané téma z mnoha úhlů pohledu, což se nakonec ukázalo jako náročný úkol zejména z hlediska vnitřního propojení dílčích částí. Druhým silným momentem je zpracování vlastní makety, a tedy práce s vizuálním materiálem a úryvky textů. Také musíme poukázat na silný moment, a to překročení lokálního kontextu.

3. místo

Název projektu: (NE)DOVOLENÁ
Škola: Gymnázium Jana Keplera, Praha
Ročník: 3.

Anotace:
Téma, které nás napadlo v souvislosti se sílou moci a komunistickým režimem v Československu, je cestování a dovolená. Naše generace hojně cestuje a již nezná uzavřené hranice a restrikce s tím spojené. Je to pro nás nepředstavitelné stejně jako samotná myšlenka, že někdo měl takovou moc nad pohybem celého národa. Nebyl to svobodný pohyb, byl to pohyb naprosto podmíněný. A toto považujeme za sílu moci.
Jako prvotní zdroj informací nám sloužili rodiče a prarodiče, protože téma cestování a dovolené bylo, a stále je blízké každému bez ohledu na věk a společenský status. Informace od nich získané jsme dále prověřovali na internetu a snažili se je podložit rozličnými zdroji. Zásadní složkou naší práce je interaktivní hra, kterou si návštěvníci mohou zahrát i na svých telefonech. Hra je založena na pokládání otázek jejím hráčům (jakožto žadatelům o výjezd), kteří si na počátku vyberou destinaci, kam by chtěli odjet a s pomocí zodpovězení otázek posléze zjistí, zda by jim bylo umožněno vycestovat. Snažili jsme se vyzkoumat a napodobit, jakým faktorům by reálně museli čelit a jaké odpovědi by vedly k úspěchu. Cílem naší práce je přiblížit lidem, kteří nežili v dobách komunismu, jak byla omezována svoboda pohybu a chceme toho docílit skrze vtáhnutí do děje jich samotných.

Projekt: Nedovolená

Hodnocení poroty:
Studenti si zvolili úzké téma a rozhodli se poukázat na jeho různé dílčí aspekty. Jako jediná skupina navrhli interaktivní prvek – hru přes QR. Tento moment porota velice oceňuje a věří, že do příštích ročníků se studenti nebudou bát vykročit mimo rámec výstavních panelů a budou uvažovat také o zapojení diváka. Porotě schází přidání osobní perspektivy, vlastní zkušenost s výzkumem a zjišťováním informací napřímo, což by měla splňovat práce se zdroji na internetu.

4. místo:

Název projektu: SADY MOCI
Škola: Gymnázium Jana Keplera, Praha
Ročník: 1. A

Anotace:
Náš tým, skládající se ze studentů 1.A Gymnázia Jana Keplera, se rozhodl zabývat se ve spojitosti s tématem Síla moci tématem Gulagů, jakožto prostředků mocných k likvidaci nepohodlných. V rámci přípravy jsme navštívili přednášku ředitele sdružení Gulag.cz Štěpána Černouška a tři z nás se také vydali za autorem knihy Čechoslováci v Gulagu Adamem Hradilkem. Setkání s těmito odborníky nám ujasnila, co z širokého okruhu sovětských pracovních táborů by se dalo použít. Přemýšleli jsme, zda- li se máme zabývat nějakou konkrétní kapitolou z období Gulagů (transport do Niska, důraz na Čechoslováky,…). Nakonec jsme se však rozhodli pojmout téma co nejobecněji a pokusit se na něj nahlédnout z různých hledisek (ekonomické, mocenské, lidské/ morální). Dále jsme ještě vytvořili historickou osu vývoje Gulagů a použili příběhy dvou pamětníků. Naším cílem bylo přiblížit veřejnosti téma, o němž má většina populace jen matný obraz.

Projekt: Sady moci

Hodnocení poroty:
Porota oceňuje práci s obrazovým materiálem i to, že se studenti rozhodli zaměřit na jedno konkrétní téma, na kterém ukázali konkrétní projev moci. Jedná se o téma, které překračuje lokální kontext. Nicméně i přes osobní uchopení tématu ve výstavním formátu schází projektu vysvětlení rámce, který by pomohl pochopit divákovi jakousi vnitřní souvislost, která studenty vedla k volbě tohoto tématu.

Zvláštní cena poroty:

Název projektu: VE STÍNU KOMUNISMU
Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod
Ročník: 3.A + 3.B

Anotace:
Cesta dvou mladých milenců za naplněním lásky. Strasti života, nelehká rozhodnutí, bolest. Přežije jejich láska? Nebo se stane jenom dalším terčem komunistického režimu?

Projekt: Ve stínu komunismu

Hodnocení poroty:
Porota se rozhodla udělit speciální cenu studentům z Náchoda, kteří přistoupili k zadání velice originálním způsobem, a to vlastním fotopříběhem, jenž se stal ilustrací dějinných událostí. Projekt není dotažen po formální stránce, schází zdroje i jakési vyjasnění souvislosti mezi výběrem momentů z historie, které působí spíše nahodile. Nicméně budeme rádi, pokud do budoucna bude tento osobitý přístup převládat a bude vést studenty k uvažování o historii nejenom v obecné rovině, ale také jako o něčem, co se jich osobně dotýká.

Ostatní zúčastněné projekty:

Název projektu: STRACH
Škola: Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, Praha
Ročník: 2.B +3.B

Anotace:
Náš projekt mapuje strach z mnoha pohledů. V dílčích bannerech jej představujeme z obou stran. Na straně jedné režim, na druhé jeho odpůrci. Je s podivem, kolik lidí se vzepřelo a dokázalo vzdorovat. Každý z nich vytváří důležitý fragment, který jako celek dnes už není tolik známý, což ale neubírá na jeho významu.
Z důvodu tohoto nedostatku jsme se rozhodli zaměřit na čtyři témata (Mládež, Hrdinové, Pamětníci a Víra), ve kterých se snažíme přiblížit jejich osudy širší veřejnosti.

Projekt: Strach

Název projektu: SÍLA MOCI ANEB MOC V PRŮBĚHU HISTORIE
Škola: Gymnázium Jana Keplera, Praha
Ročník: 1.A + 1.B

Anotace:
Síla moci. Dvě slova, pod kterými si toho lze představit mnoho. Jak byla brána moc v historii? Jak je brána teď a jak bude do budoucna? Jak různé režimy a vládnoucí systémy s mocí nakládaly? To vše jsou otázky, které jsme si pro začátek našeho projektu položili a na které jsme hledali odpovědi. Moc je abstraktní neexistující věc, a přesto mít ji je mnohdy rozhodující. Její zneužití je jednoduché a většinou katastrofální, což nám historie i několikrát ukázala…

Projekt: Síla moci aneb moc v průběhu historie

Název projektu: SÍLA MOCI
Škola: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice
Ročník: Zdravotnické lyceum – 2. ročník

Anotace:
V praci se nachází vlastní pojetí MOCI. Dale zde najdeme text popisující komunismus. Studenti se zaměřili na sílu moci z pohledu těch nejvyšších. Sesli se s novinářem Antonínem Pelíškem.  Našli fotografie mapující běžný zivot za komunismu.

Projekt: Síla moci